rowan

Sanguine

Phlegmatic

Melancholic

Choleric